407430โยคะและพีลาตีส
Yoga and Pilates
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความเป็นมา ประเภทและประโยชน์ของโยคะและพีลาตีส ความรู้ หลักการพื้นฐาน และรูปแบบของโยคะและพีลาตีส การสร้างเสริมสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆที่ใช้ในการฝึกโยคะและพีลาตีส  ข้อควรระวังในการฝึก การจัดเตรียมอุปกรณ์และการเลือกวิธีการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1034.03.01046C443212X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ผศ. ภาคภูมิ พิลึก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
34-32-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
  P2 พุธ12:50-15:2034.03.01046C48399X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,2 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รุ่น หมู่ , :
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ผศ. ภาคภูมิ พิลึก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,2 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รุ่น หมู่ , :
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
37-37-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.11.07-08
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 3 ห้องสอบ 9.11.07-08
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-10:2032.07.05044C372611X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ผศ. ภาคภูมิ พิลึก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
27-25-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 26 ม.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 20 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 19 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา ประเภทและประโยชน์ของโยคะและพีลาตีส ความรู้ หลักการพื้นฐาน และรูปแบบของโยคะและพีลาตีส การสร้างเสริมสมรรถภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆที่ใช้ในการฝึกโยคะและพีลาตีส
ข้อควรระวังในการฝึก การจัดเตรียมอุปกรณ์และการเลือกวิธีการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831