419417อาหารบำบัดโรค
Dietetics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจุดมุ่งหมายของการให้อาหารเพื่อบำบัดโรค การบริการอาหารในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและการจัดทำ การเสิร์ฟอาหารสำหรับผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารบำบัดโรค  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:00คห.1002C37289X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
รศ. วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
27-27-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
คหกรรมศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 18 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.4
คหกรรมศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.4
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์08:40-12:00คห.1002C362511X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
รศ. วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
26-25-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คหกรรมศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 20 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.3
คำอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมายของการให้อาหารเพื่อบำบัดโรค การบริการอาหารในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและการจัดทำ การเสิร์ฟอาหารสำหรับผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารบำบัดโรค

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831