419416ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช
Business of Korat Local Food
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาชนิด คุณลักษณะ การประกอบอาหาร สุขลักษณะในการประกอบอาหารและ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นโคราช การวางแผนธุรกิจอาหาร การประชาสัมพันธ์ตลอดจน การบูรณาการของธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช เพื่อการท่องเที่ยวและบริการทั่วไป  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ07:50-12:00คห.1002C372710X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
รศ. วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
27-27-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
คหกรรมศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.3
คำอธิบายรายวิชา
ชนิด คุณลักษณะ การประกอบอาหาร สุขลักษณะในการประกอบอาหารและ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นโคราช การวางแผนธุรกิจอาหาร การประชาสัมพันธ์ตลอดจน การบูรณาการของธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช เพื่อการท่องเที่ยวและบริการทั่วไป

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831