109273การต่อสู้ป้องกันตัว
Skills in Self Defence
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติ แนวคิดประเภทและรูปแบบศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งของไทยและนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลได้ เห็นประโยชน์และคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว สังเกตและเข้าใจพฤติกรรม การต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยสังคมและชุมชน  รู้และเข้าใจความต้องการและความจำเป็นที่ทุกคนต้องมีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการที่จะนำเอาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-10:2034.03.01046C27270X    
พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : พลศึกษาอาจารย์: ผศ. ฤทธี เทพไทอำนวย
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : พลศึกษา27-27-0
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติ แนวคิดประเภทและรูปแบบศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งของไทยและนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลได้ เห็นประโยชน์และคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว สังเกตและเข้าใจพฤติกรรม การต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยสังคมและชุมชน
รู้และเข้าใจความต้องการและความจำเป็นที่ทุกคนต้องมีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการที่จะนำเอาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831