419415อาหารเพื่อการค้า
Food for Commercial
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร ประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการค้าปัจจุบันและในอนาคต การประกอบอาหารให้มีคุณภาพ การผลิตอาหารจำนวนมาก เพื่อจำหน่าย หลักการจัดจำหน่าย รูปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร  ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารจำนวนมาก และการทำอาหารเฉพาะอย่างที่ต้องการความชำนาญพิเศษ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:00คห.1002C36297X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ผศ. ดร. ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 หมู่ ,1 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
27-27-0
0-1--1
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 3 ห้องสอบ คห.3
คหกรรมศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.3
รัฐประศาสนศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.3
หมายเหตุ: รับเฉพาะนักศึกษาคหกรรมเท่านั้น
  P2 ศุกร์15:20-18:40คห.1002C45423X    
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์: นางสาวเมลดา อภัยรัตน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : 45-2-43
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
ภาษาญี่ปุ่น(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
นิติศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ คห.5
ภาษาจีน(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ คห.5
คณิตศาสตร์(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 16 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
เศรษฐศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.5
นิติศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 5 ห้องสอบ คห.5
นิติศาสตร์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 6 ห้องสอบ คห.5
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร ประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการค้าปัจจุบันและในอนาคต การประกอบอาหารให้มีคุณภาพ การผลิตอาหารจำนวนมาก เพื่อจำหน่าย หลักการจัดจำหน่าย รูปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารจำนวนมาก และการทำอาหารเฉพาะอย่างที่ต้องการความชำนาญพิเศษ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831