325101การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
Personality Development for Hospitality Industry
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัว ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาททางสังคม  การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานบริการ และการฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:00กัลยาณเวทย์043C60528X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
27-27-0
27-25-2
6-0-6
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.04
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัว ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาททางสังคม
การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานบริการ และการฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831