323101การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจโรงแรม
Personality Development for Hotel Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้ มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาททางสังคม  การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานบริการ และการฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1022.1.4022C79772X    
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : การจัดการโรงแรมอาจารย์:
ดร. จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : การจัดการโรงแรม
40-40-0
39-37-2
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 จันทร์08:40-12:00กัลยาณเวทย์043C322210X    
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ดร. จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
22-22-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.34
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้ มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาททางสังคม
การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานบริการ และการฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831