109356ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
Recreation Leadership and Camping
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจุดมุ่งหมาย ความสำคัญ หลักการนันทนาการ รูปแบบกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้นำ นันทนาการ การบริหารนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดการค่ายพักแกรม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1034.03.01046C38380X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : พลศึกษาอาจารย์: ดร. พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : พลศึกษา38-38-0
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.11
คำอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ หลักการนันทนาการ รูปแบบกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้นำ นันทนาการ การบริหารนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดการค่ายพักแกรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831