323205การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
Marketing for Hotel Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและความสำคัญของการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนประกอบทางการตลาด  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ09:30-12:00กัลยาณเวทย์043C433112X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ดร. อานรรต ใจสำราญ
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
33-31-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB
  P2 พฤหัสบดี09:30-12:00กัลยาณเวทย์043C463313X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,2 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
ดร. อานรรต ใจสำราญ
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,2 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
36-33-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนประกอบทางการตลาด

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831