327211การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานโรงแรม
Preparation for Professional Experience in Hotel
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานโรงแรม 1 โดยต้องทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มารยาททางสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านงานบริการ  
รายวิชาต่อเนื่อง:327312
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-14:30กัลยาณเวทย์043C433112X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาวกติกา กลิ่นจันทร์แดง
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
33-31-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.1AB
  P2 ศุกร์14:30-16:10กัลยาณเวทย์043C463313X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,2 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาวกติกา กลิ่นจันทร์แดง
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,2 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
36-33-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.35
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P3 พุธ12:50-14:30กัลยาณเวทย์043C322210X    
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาวกติกา กลิ่นจันทร์แดง
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การจัดการโรงแรม
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
22-22-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม(ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.1AB
คำอธิบายรายวิชา
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานโรงแรม 1 โดยต้องทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มารยาททางสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านงานบริการ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831