109205วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
Kinesiology
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความสัมพันธ์ของระบบโครงร่าง ข้อต่อ และกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การนําหลักวิทยาศาสตร์ของการเคลื่อนไหว มาวิเคราะห์ ลักษณะ ท่าทาง  ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา และนำไปใช้ในการสอนทักษะกีฬา และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-14:3034.03.01046C38380X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : พลศึกษาอาจารย์: นายทูรย์ มีกุดเวียน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : พลศึกษา37-37-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.12
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความสัมพันธ์ของระบบโครงร่าง ข้อต่อ และกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การนําหลักวิทยาศาสตร์ของการเคลื่อนไหว มาวิเคราะห์ ลักษณะ ท่าทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา และนำไปใช้ในการสอนทักษะกีฬา และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831