327221การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 โดยต้องทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านงานบริการ  
รายวิชาต่อเนื่อง:327322
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ14:30-16:10กัลยาณเวทย์043C453312X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , : อาจารย์:
นางสาวกติกา กลิ่นจันทร์แดง
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,1 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่ ,2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทุกชั้นปี รุ่น หมู่ , :
18-18-0
17-15-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.36
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.36
คำอธิบายรายวิชา
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 โดยต้องทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านงานบริการ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831