109103การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
Basic Movement
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและความสำคัญของการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบประกอบอุปกรณ์ และแบบประกอบจังหวะ  ประเภทของการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวตามพัฒนาการของเด็ก การเรียนรู้วิธีควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กวัยต่างๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1034.03.01046C31310X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พลศึกษาอาจารย์: นายทูรย์ มีกุดเวียน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พลศึกษา31-31-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.09.05-06
  P2 อังคาร12:50-15:20ส.หน้ายิม015C31301X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : พลศึกษาอาจารย์: นายทูรย์ มีกุดเวียน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : พลศึกษา31-30-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.09.05-06
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบประกอบอุปกรณ์ และแบบประกอบจังหวะ
ประเภทของการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวตามพัฒนาการของเด็ก การเรียนรู้วิธีควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กวัยต่างๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831