207021ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชนสำหรับครูภาษาอังกฤษ
English for Speaking in the Community for Teachers of English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและฝึกพูดในที่ชุมชน ฝึกการใช้น้ำเสียงที่หลากหลายและท่าทางเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนรูปแบบต่างๆ ในบริบทการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:00กัลยาณเวทย์043C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : ภาษาอังกฤษอาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : ภาษาอังกฤษ30-30-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05
  P2 พฤหัสบดี12:50-16:10กัลยาณเวทย์043C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : ภาษาอังกฤษอาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : ภาษาอังกฤษ29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกพูดในที่ชุมชน ฝึกการใช้น้ำเสียงที่หลากหลายและท่าทางเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนรูปแบบต่างๆ ในบริบทการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831