109021ยิมนาสติก
Gymnastic
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิมนาสติก การฝึกทักษะและเทคนิคยิมนาสติกเบื้องต้น หลักการฝึกการช่วยเหลือ กติกาการแข่งขัน การตัดสินใจ รูปแบบและกระบวนการสอนยิมนาสติก การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัยในการฝึกยิมนาสติก  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2034.03.01046C32320X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พลศึกษา รุ่น หมู่ , : อาจารย์: นางสาวกฤษณา จินดาสอน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พลศึกษา รุ่น หมู่ , : 31-31-0
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06
พลศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06
  P2 อังคาร08:40-11:1034.03.01046C31301X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : พลศึกษาอาจารย์: นางสาวกฤษณา จินดาสอน
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : พลศึกษา31-30-1
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.05-06
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิมนาสติก การฝึกทักษะและเทคนิคยิมนาสติกเบื้องต้น หลักการฝึกการช่วยเหลือ กติกาการแข่งขัน การตัดสินใจ รูปแบบและกระบวนการสอนยิมนาสติก การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัยในการฝึกยิมนาสติก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831