100103นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovation and Technology for Learning
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1017.43017C31301X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การศึกษาปฐมวัยอาจารย์: ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : การศึกษาปฐมวัย31-30-1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.10.05-06
  P2 จันทร์12:50-16:109.06.05009C31310X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : การศึกษาปฐมวัย รุ่น หมู่ , : อาจารย์: ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : การศึกษาปฐมวัย รุ่น หมู่ , : 30-30-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.10.05-06
  P3 ศุกร์08:40-12:0017.43017C25250X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : นาฏศิลป์ไทยอาจารย์: นางสาวสุวรรณา บุเหลา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : นาฏศิลป์ไทย25-25-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.10.07-08
  P4 พฤหัสบดี12:50-16:109.13.12009C24231X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : นาฏศิลป์ไทยอาจารย์: นางสาวสุวรรณา บุเหลา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : นาฏศิลป์ไทย24-23-1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.10.07-08
  P5 จันทร์15:20-18:409.12.09009C33330X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : เคมีอาจารย์: นางสาวปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : เคมี33-33-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.07-08
  P6 ศุกร์08:40-12:0017.37017C29290X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : ฟิสิกส์อาจารย์: ผศ.ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : ฟิสิกส์29-29-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06
  P7 ศุกร์12:50-16:1017.37017C34340X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : ชีววิทยาอาจารย์: ผศ.ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : ชีววิทยา34-34-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06
  P8 พฤหัสบดี15:20-18:409.11.10009C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : คอมพิวเตอร์ศึกษาอาจารย์: นางสาวปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : คอมพิวเตอร์ศึกษา28-28-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
  P9 อังคาร08:40-12:009.14.05009C32320X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : สังคมศึกษาอาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : สังคมศึกษา32-32-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06
  P10 จันทร์12:50-16:109.10.09009C31301X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : สังคมศึกษาอาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : สังคมศึกษา31-30-1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.05-06
  P11 อังคาร08:40-12:009.11.10009C31310X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พลศึกษาอาจารย์: นายกิติกร ทิพนัด
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พลศึกษา31-31-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.05-06
  P12 อังคาร15:20-18:409.13.05-06009C31301X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : พลศึกษาอาจารย์: นายกิติกร ทิพนัด
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : พลศึกษา31-30-1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.11.05-06
  P13 จันทร์12:50-16:1017.37017C34340X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษาอาจารย์: นางสาวสุวรรณา บุเหลา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษา34-34-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.07-08
  P14 อังคาร12:50-16:10กัลยาณเวทย์043C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : คอมพิวเตอร์ศึกษาอาจารย์: นางสาวปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่ ,2 : คอมพิวเตอร์ศึกษา28-28-0
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา(ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 1 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.11.07-08
คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831