325101การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
Personality Development for Hospitality Industry
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัว ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาททางสังคม  การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานบริการ และการฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัว ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ท่วงท่าอิริยาบถ มารยาททางสังคม
การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานบริการ และการฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831