327221การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 โดยต้องทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านงานบริการ  
รายวิชาต่อเนื่อง:327322
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 โดยต้องทบทวนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านงานบริการ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831