ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการ และขั้นตอนยื่นคำร้อง คร.13 คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ทุกสถานศึกษา)(ด่วนที่สุด)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป << คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ระยะเวลายื่นคำร้อง :

ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติผู้ยื่น : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี มาแล้ว

เอกสารในการยื่น :

1. คำร้อง คร.13 คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา) << คลิกเพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารลงกระดาษขนาด A4 เท่านั้น

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้ :

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 15 หน่วยกิต

การติดตามผลอนุมัติคำร้อง : ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

การชำระเงิน :

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,500 บาท

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 750 บาท

หมายเหตุ :
หากในภาคการเรียนใดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้น นักศึกษาสามารถทำการลบรายวิชาออกได้ทันที

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนร่วมในระบบบริการการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนร่วมในระบบบริการการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9131
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2562
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
*** นักศึกษาภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ ***
1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562
2. ส่งผลการเรียนเฉพาะวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
4. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
5. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น.
6. พิมพ์คำร้องและรวบรวมให้ครบทุกคนส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
7. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น คำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ใหม่อีกครั้ง
*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้อง ในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***

หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย
ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและจัดเรียงตามลำดับเลขที่ในห้องเรียน พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
 
กรณีนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน”
ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2562
 4.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา รอบจบ 11 มิถุนายน 2562
นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จกรศึกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2562
รับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
รายละเอียดและกำในการรับเอกสารทางการศึกษาของแต่ละหลักสูตร >>> กำหนดการ <<<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2562
 5.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2562
 6.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 7 พ.ค. 2562
รับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ อาคาร 17 (คณะครุศาสตร์) และตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562เป็นต้นไป
ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

ขั้นตอนการรับเอกสารทางการศึกษา

  1. นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย ที่ กองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 (ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันอนุมัติการสำเร็จการศึกษา)
  2. นักศึกษารับเอกสารทางการศึกษา ที่ใต้อาคาร 17 (คณะครุศาสตร์)
หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับเอกสาร
  1. ใบปัจฉิมนิเทศ
  2. ใบเสร็จการขึ้นทะเบีบนบัณฑิต
  3. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
 7.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 8.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 17 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 9.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831