ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 17 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 2.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคกศ.ปช. เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 3 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 5 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 3.การสอบแก้คะแนนระดับ M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (004001) ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ 1/2561
นักศึกษาภาคปกติที่มีผลการเรียน เป็น M (ขาดสอบ) ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (004001) สามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ในวันและเวลาตามประกาศแนบ ดังนี้ 

>>> CLICK <<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2562
 4.กำหนดการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์
ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
 • งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 26 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่  21 มกราคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
 • ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2562
   5.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
  กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  **นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
  - ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
  - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2562
   6.การสอบแก้ M วิชาการคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ (004002) ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ 1/2561
  นักศึกษาที่มีผลการเรียน เป็น M (ขาดสอบ) ในรายวิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 004002 สามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ในวันและเวลาตามประกาศแนบ ดังนี้ 

  >>> CLICK <<<

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2562
   7.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  1.1 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  ตรวจสอบการปิดรายวิชาเลือกเสรี >> คลิกที่นี่ <<


  1.2 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ปิด ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชาเลือกเสรี
  ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 ในระบบบริการการศึกษา
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2562
   8.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2561

  กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

  ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561

  นักศึกษาภาคปกติ

           ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 9 มกราคม 2562       

           ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

           ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

           ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

   ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน

            ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2562
   9.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
  กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
  ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
  พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

  == สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่ ==
  == สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
  == สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กันยายน 2561 คลิกที่นี่ ==

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2561
   10.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
  ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
  คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
  รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
  รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
  ตัวอย่างเช่น
  รหัสผู้ใช้ 1234567890123
  รหัสผ่าน 4532005396
  หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
  download คู่มือการใช้งานระบบ

  ** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
  === คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
   11.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
  === คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
  ** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831