สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          
ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831