ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 22
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  24/6/2562 - 30/6/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
 
-
 
      
 
อังคาร
 
 
-
 
      
 
พุธ
 
 
-
 
      
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
      
 
ศุกร์
 
 
-
 
      
เสาร์    22.2.1AB005003
(3) 6,
EXAM
  306101
(3) 1,
EXAM
005003
(3) 5,
EXAM
  306101
(3) 2,
EXAM
005003
(3) 4,
EXAM
    
005003
(3) 3,
EXAM
    
005003
(3) 1,
EXAM
    
005003
(3) 2,
EXAM
    
    22.2.2AB300201
(3) 1,
EXAM
    
300201
(3) 2,
EXAM
    
    22.3.1AB304102
(3) 3,
EXAM
 304405
(3) 4,
EXAM
304102
(3) 2,
EXAM
 304405
(3) 3,
EXAM
304102
(3) 1,
EXAM
 304405
(3) 1,
EXAM
    22.3.2AB306271
(3) 1,
EXAM
    
306271
(3) 2,
EXAM
    
อาทิตย์    22.2.1AB307103
(3) 1,
EXAM
  304206
(3) 2,
EXAM
307103
(3) 3,
EXAM
  304206
(3) 1,
EXAM
307103
(3) 2,
EXAM
  304206
(3) 4,
EXAM
    304206
(3) 3,
EXAM
    22.2.2AB301405
(3) 3,
EXAM
  301413
(5) 4,
EXAM
301405
(3) 1,
EXAM
  301413
(5) 3,
EXAM
301405
(3) 4,
EXAM
  301413
(5) 2,
EXAM
    301413
(5) 1,
EXAM
    22.3.1AB304404
(3) 2,
EXAM
  301302
(3) 1,
EXAM
304404
(3) 1,
EXAM
    
    22.3.2AB301305
(3) 1,
EXAM
    
301305
(3) 2,
EXAM
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831