รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา325101 : การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240306101 นางสาวกัญญาภัค บุญให้ อุตท่องเที่ยว10
2 6240306102 นางสาวกิรติมุกข์ สมนึก อุตท่องเที่ยว10
3 6240306103 นางสาวเกียห์ ฮาน เดือง อุตท่องเที่ยว10
4 6240306104 นางสาวจันทรกานต์ พุฒสุข อุตท่องเที่ยว10
5 6240306105 นางสาวชญานิษฐ์ แรมงูเหลือม อุตท่องเที่ยว10
6 6240306106 นางสาวชนิสรา ค้างกลาง อุตท่องเที่ยว10
7 6240306107 นางสาวญาดาวดี สร้อยสุดารกษ์ อุตท่องเที่ยว10
8 6240306108 นางสาวณัฐธยาน์ ช่างขาว อุตท่องเที่ยว10
9 6240306109 นางสาวนภัสรา ไพศาลธรรม อุตท่องเที่ยว10
10 6240306110 นางสาวเบญจรัตน์ ขำมณี อุตท่องเที่ยว10
11 6240306111 นางสาวปพิชญา บวงขุนทด อุตท่องเที่ยว10
12 6240306112 นางสาวปวีณ์สุดา ชอบสระน้อย อุตท่องเที่ยว10
13 6240306113 นางสาวแพรวพรรณ ดอกแคกลาง อุตท่องเที่ยว10
14 6240306114 นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอ อุตท่องเที่ยว10
15 6240306115 นางสาวศศิกาญจน์ คงเหลือ อุตท่องเที่ยว10
16 6240306116 นางสาวศิริลักษณ์ เนตฝาง อุตท่องเที่ยว10
17 6240306117 นางสาวษญา เชี่ยวพานิช อุตท่องเที่ยว10
18 6240306118 นางสาวสุชานันท์ หาญวงษ์ อุตท่องเที่ยว10
19 6240306119 นางสาวสุพรรณนิกา ลวดชัยภูมิ อุตท่องเที่ยว10
20 6240306120 นางสาวอภิชญา เกยนนไชย อุตท่องเที่ยว10
21 6240306121 นางสาวอริสรา ถ่างกระโทก อุตท่องเที่ยว10
22 6240306122 นายเกรียงไกร ทัศนสนวิจารณ์ อุตท่องเที่ยว10
23 6240306123 นายคมสัน กระฉอดนอก อุตท่องเที่ยว10
24 6240306124 นายชลสิทธิ์ สมร่าง อุตท่องเที่ยว10
25 6240306125 นายธีรภัทร ฟอกสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
26 6240306126 นายวุฒิชัย ตัวสระเกตุ อุตท่องเที่ยว10
27 6240306127 นายอติกันต์ ภัทรานุกูลรัตน์ อุตท่องเที่ยว10
28 6240306201 นางสาวกันยกร ขอพิมาย อุตท่องเที่ยว10
29 6240306202 นางสาวเกวลิน เต้ากลาง อุตท่องเที่ยว10
30 6240306203 นางสาวจอมสุรางค์ วรแสง อุตท่องเที่ยว10
31 6240306204 นางสาวจิตตินันท์ ขันแก้ว อุตท่องเที่ยว10
32 6240306205 นางสาวชนนิกานต์ กวงขุนทด อุตท่องเที่ยว10
33 6240306206 นางสาวชัญญานุช พัชรอทอง อุตท่องเที่ยว10
34 6240306207 นางสาวฐิติกานต์ ประจงกลาง อุตท่องเที่ยว10
35 6240306208 นางสาวธนิสร ชีวาจร อุตท่องเที่ยว10
36 6240306209 นางสาวนภัสสร เจริญด่านกลาง อุตท่องเที่ยว10
37 6240306210 นางสาวปณัฐดา โจสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
38 6240306211 นางสาวปรินญาภรณ์ อินทร์น้อย อุตท่องเที่ยว10
39 6240306212 นางสาวปูริดา รักษาทรัพย์ อุตท่องเที่ยว10
40 6240306213 นางสาวรังศิญา จุลหิรัญ อุตท่องเที่ยว10
41 6240306214 นางสาววิไลลักษ์ โพธิ์ชื่น อุตท่องเที่ยว10
42 6240306215 นางสาวศศิกานต์ ประพฤติใน อุตท่องเที่ยว10
43 6240306216 นางสาวศิริลัดดา มูลทองชุน อุตท่องเที่ยว10
44 6240306217 นางสาวสิริกานต์ พันธ์ผักแว่น อุตท่องเที่ยว10
45 6240306219 นางสาวอทิตยา กองภา อุตท่องเที่ยว10
46 6240306220 นางสาวอรวี เชิดสูงเนิน อุตท่องเที่ยว10
47 6240306221 นางสาวอรุณรัตน์ งานธีระสกุล อุตท่องเที่ยว10
48 6240306222 นายเกียรติภูมิ สิริภูมินนท์ อุตท่องเที่ยว10
49 6240306223 นายเจตดิลก คอนนนาสี อุตท่องเที่ยว10
50 6240306224 นายธนิสร ยงไธสง อุตท่องเที่ยว10
51 6240306225 นายพงศ์ธร สีหาคำ อุตท่องเที่ยว10
52 6240306226 นายสมโภชน์ ศรีเทพ อุตท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831