รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา327221 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140306101 นางสาวขนิษฐา ชาญเขว้า อุตท่องเที่ยว10
2 6140306103 นางสาวโชติกา พรมนิ่ม อุตท่องเที่ยว10
3 6140306104 นางสาวนงลักษณ์ ละมุนนอก อุตท่องเที่ยว10
4 6140306105 นางสาวนัทธมน ช่างเกวียน อุตท่องเที่ยว10
5 6140306107 นางสาวแพรพรรณ สมบัติพงษ์ อุตท่องเที่ยว10
6 6140306108 นางสาวศันสนีย์ ทองโปรด อุตท่องเที่ยว10
7 6140306109 นางสาวสิริวิมล เนียมกลาง อุตท่องเที่ยว10
8 6140306110 นางสาวอภัสรา ชาติประเสริฐ อุตท่องเที่ยว10
9 6140306111 นายจักรกฤษณ์ พวงพิมาย อุตท่องเที่ยว10
10 6140306112 นายเจนนินทร์ สาระเกตุ อุตท่องเที่ยว10
11 6140306113 นายไตรภพ อุดนอก อุตท่องเที่ยว10
12 6140306114 นายปฏิภาณ เพ็ชรนอก อุตท่องเที่ยว10
13 6140306115 นายสหัสวรรษ ด่านขุนทด อุตท่องเที่ยว10
14 6140306116 นายสุรเดช ญาติปลื้ม อุตท่องเที่ยว10
15 6140306118 นางสาวกฤติยา นามสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
16 6140306119 นางสาวณัฐนิชา วณิชาชีวะ อุตท่องเที่ยว10
17 6140306121 นายปรัชญา แปวกระโทก อุตท่องเที่ยว10
18 6140306122 นายรัฐธรรมนูญ พรสำราญทิพย์ อุตท่องเที่ยว10
19 6140306201 นางสาวจุฑาทอง กรมวัง อุตท่องเที่ยว10
20 6140306202 นางสาวชิโณรส แน่นพิมาย อุตท่องเที่ยว10
21 6140306204 นางสาวนฤมล ปราชญ์ศรีภูมิ อุตท่องเที่ยว10
22 6140306206 นางสาวนุสษบา บ้านแสน อุตท่องเที่ยว10
23 6140306207 นางสาวศศิชา เจริญสุข อุตท่องเที่ยว10
24 6140306208 นางสาวศิริลักษณ์ หงษ์ศรี อุตท่องเที่ยว10
25 6140306209 นางสาวสุรีย์พันธ์ ทรงจอหอ อุตท่องเที่ยว10
26 6140306210 นางสาวอัสฎาพรรณ แหยมนาค อุตท่องเที่ยว10
27 6140306211 นายจิราวัฒน์ เจริญศรี อุตท่องเที่ยว10
28 6140306213 นายธนดล จันทอง อุตท่องเที่ยว10
29 6140306214 นายปัทวีร์ โลหา อุตท่องเที่ยว10
30 6140306215 นายสหัสวรรษ ทองพา อุตท่องเที่ยว10
31 6140306218 นางสาวธิติมา บิงกระโทก อุตท่องเที่ยว10
32 6140306219 นายณัฐชัย ทองใบ อุตท่องเที่ยว10
33 6140306221 นายอุธรณ์ แก้วเชื่อม อุตท่องเที่ยว10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831