407411-60การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
Exercise Program Designing for Individual Needs
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ วัตถุประสงค์ การประเมินและวิเคราะห์เพื่อการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย การเลือกและการจัดโปรแกรมการฝึกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล การประเมินและติดตามผลการจัดโปรแกรม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการของ แต่ละบุคคล
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0031.01 วิทย์กีฬา2042C40346X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-33-0
7-1-6
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร08:00-11:0031.01 วิทย์กีฬา1042C372710X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
27-26-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ วัตถุประสงค์ การประเมินและวิเคราะห์เพื่อการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย การเลือกและการจัดโปรแกรมการฝึกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล การประเมินและติดตามผลการจัดโปรแกรม
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการของ แต่ละบุคคล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123