426211-60การผลิตสุกร
Swine Production
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสำคัญ สถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกร พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม อาหารและการให้อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสุกร โรคที่สำคัญในสุกรและการป้องกัน  
เงื่อนไขรายวิชา: 424113
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:10100 ไร่(1).01.01045C19109X    
เกษตรศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ศิวพร แพงคำ
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.09**
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญ สถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกร พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม อาหารและการให้อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสุกร โรคที่สำคัญในสุกรและการป้องกัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123