429314-60พยาธิวิทยาทางคลินิก
Clinical Pathology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสิ่งส่งตรวจที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เซลล์เม็ดเลือดแดง การประเมินเซลล์เม็ดเลือดแดงทางห้องปฏิบัติการ เซลล์เม็ดเลือดขาว การประเมินเซลล์เม็ดเลือดขาวทางห้องปฏิบัติการ เกล็ดเลือด  การประเมินเกล็ดเลือดทางห้องปฏิบัติการ หลักการตรวจไขกระดูก การตรวจอุจจาระและ ปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-16:007.03-04(คี่)049C271710X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สิ่งส่งตรวจที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เซลล์เม็ดเลือดแดง การประเมินเซลล์เม็ดเลือดแดงทางห้องปฏิบัติการ เซลล์เม็ดเลือดขาว การประเมินเซลล์เม็ดเลือดขาวทางห้องปฏิบัติการ เกล็ดเลือด
การประเมินเกล็ดเลือดทางห้องปฏิบัติการ หลักการตรวจไขกระดูก การตรวจอุจจาระและ ปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123