429426-60วิทยาไวรัสทางเทคนิคการสัตวแพทย์
Veterinary Technology Virology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคุณสมบัติทั่วไปของเชื้อไวรัส การจัดจำแนกและการเรียกชื่อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การถ่ายแบบ และวิธีการแพร่กระจาย สารพันธุกรรมของไวรัส พยาธิกำเนิดของโรคที่เกิดจากไวรัส การวินิจฉัย และระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว์ การป้องกัน และการควบคุม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:007.03-04(คี่)049C201010X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.สพ.ญ.ดร.แคทรียา สุขวรรณ
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติทั่วไปของเชื้อไวรัส การจัดจำแนกและการเรียกชื่อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การถ่ายแบบ และวิธีการแพร่กระจาย สารพันธุกรรมของไวรัส พยาธิกำเนิดของโรคที่เกิดจากไวรัส การวินิจฉัย และระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว์ การป้องกัน และการควบคุม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123