429425-60การดูแลและพยาบาลสัตว์เบื้องต้น
Basic Animal Health Care and Nursing
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต3 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การระบุอาการทางคลินิก ความสัมพันธ์ระหว่าอาการทางคลินิกและการดำเนินการของโรคที่พบในสัตว์ป่วย เรียนรู้การปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ต่อสัตว์ป่วย ขั้นตอนการปฐมพยาบาลและการจัดการสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี07:00-12:007.03-04(คี่)049C201010X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.Xin Huo
ผศ. น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา
ผศ.สพ.ญ.ดร.แคทรียา สุขวรรณ
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การระบุอาการทางคลินิก ความสัมพันธ์ระหว่าอาการทางคลินิกและการดำเนินการของโรคที่พบในสัตว์ป่วย เรียนรู้การปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ต่อสัตว์ป่วย ขั้นตอนการปฐมพยาบาลและการจัดการสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123