429436-60การถ่ายภาพรังสีและการถ่ายภาพทางสัตวแพทย์
Radiography and Veterinary Photography
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการของรังสีวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการถ่ายภาพรังสีทางสัตวแพทย์ และเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสัตวแพทย์อันตราย และการป้องกันอันตรายจากรังสีเอ็กซ์รวมถึงการปฏิบัติการถ่ายภาพทางรังสี  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร09:00-12:007.03-04(คี่)049C201010X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการของรังสีวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์เทคนิคการถ่ายภาพรังสีทางสัตวแพทย์ และเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสัตวแพทย์อันตราย และการป้องกันอันตรายจากรังสีเอ็กซ์รวมถึงการปฏิบัติการถ่ายภาพทางรังสี

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123