061302-61วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการนำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี18:00-20:0032.01.01**044C553817X    
รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
45-36-9
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์17:00-19:0031.01 วิทย์กีฬา1042C55478X    
รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
45-40-5
10-7-3
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร17:00-19:0032.01.01**044C52475X    
รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
41-38-3
10-9-1
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์16:00-18:0032.01.01**044C68671X    
นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
26-26-0
8-8-0
25-25-0
9-8-1
สอบปลายภาค:
  P5 ศุกร์18:00-20:0032.01.01**044C60582X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
29-29-0
2-1-1
สอบปลายภาค:
  P6 พุธ10:00-12:0032.01.01**044C46397X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-3-7
สอบปลายภาค:
  P7 พฤหัสบดี16:00-18:0032.01.01**044C423210X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
3-3-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์10:00-12:0031.01 วิทย์กีฬา2042C433310X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ภาคภูมิ พิลึก
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
33-33-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P9 จันทร์16:00-18:0032.01.01**044C82802X    
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง
สำรองให้:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
40-38-2
42-42-0
สอบปลายภาค:
  P16 จันทร์10:00-11:0022.3.3022C14140X    
  อังคาร11:00-13:0022.3.3022C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,14-14-0
สอบปลายภาค:
  P17 จันทร์08:00-10:0022.3.3022C10100X    
  จันทร์10:00-11:0022.3.3022C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,10-10-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การนำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123