061302-61วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการนำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-15:0032.01.01**044C57561X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
16-16-0
17-17-0
6-6-0
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-15:0032.01.01**044C582137X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี08:00-10:0031.01 วิทย์กีฬา1042C54531X    
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
26-26-0
10-10-0
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์13:00-15:0032.01.01**044C56515X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศิพงษ์ แสนนาใต้
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
22-22-0
14-13-1
9-9-0
10-6-4
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี13:00-15:0032.01.01**044C76742X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
36-36-0
40-38-2
สอบปลายภาค:
  P6 พฤหัสบดี15:00-17:0032.01.01**044C76733X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์:
นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
39-38-1
37-35-2
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร10:00-12:0031.01 วิทย์กีฬา2042C56479X    
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สิริกาญจน์ สันติเสวี
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
25-25-0
20-20-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การนำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123