109316-62การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน
Classroom Action Research in Physical Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-16:0034.02.02(คี่)046C29290X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร16:00-19:0034.02.02(คู่)046C26260X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123