407424-65การเป็นผู้ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล
Personal Trainer
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฎี หลักการ การฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยนำหลักและวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล  การฝึกการออกกำลังกายที่สัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ ธุรกิจการออกกำลังกาย จริยธรรม คุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร17:00-21:0031.01 วิทย์กีฬา1042C80791X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ. สมยศ บ่อน้อย
สำรองให้: ทุกชั้นปี80-79-1
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.02**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [651211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 3 ห้องสอบ 31.07.02**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ 31.07.02**
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [621214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.02**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 31.07.02**
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี หลักการ การฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยนำหลักและวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคล
การฝึกการออกกำลังกายที่สัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ ธุรกิจการออกกำลังกาย จริยธรรม คุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกการออกกำลังกายส่วนบุคคล ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123