001006-55ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, คณะกรรมการภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
เงื่อนไขรายวิชา: 001003
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร15:20-17:5027.05.09**029C73712X    
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
44-29-15
34-33-1
10-9-1
สอบปลายภาค:
  P2 ไม่มีข้อมูล110X    
อาจารย์: ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เปลี่ยนรหัสวิชาจาก 061104-61 (P6) กรณีหน่วยกิตไม่เท่ากัน
  P3 ไม่มีข้อมูล110X    
อาจารย์: ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เปลี่ยนรหัสวิชาจาก 061104-61 (P4) กรณีหน่วยกิตไม่เท่ากัน
  P4 ไม่มีข้อมูล330X    
อาจารย์: นายประพิษ พุทธิชาติ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เปลี่ยนรหัสวิชาจาก 061104-61 (P12), (P14) กรณีหน่วยกิตไม่เท่ากัน
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123