001008-55ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Foundation Japanese
สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, คณะกรรมการภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:50-15:2027.04.09**029C22715X    
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวพุทธรักษ์ เกตุเอม
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-7-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 13 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [602212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.02/1
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123