003001-55การเป็นพลเมือง
Citizenship
สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, คณะกรรมการการเป็นพลเมือง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา ความหมายและความสำคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสำคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา   หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2031.05.06**042C1571516X    
ภูมิสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:ภูมิสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-4-1
22-22-0
16-16-0
13-13-0
31-30-1
37-36-1
23-22-1
10-8-2
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภูมิสารสนเทศ [601211052] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [601211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [601211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [591211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [591211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [601211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภูมิสารสนเทศ [601211052] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [601214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เคมี [551211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [601211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P2 พฤหัสบดี08:40-11:1031.07.06**042C1551505X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-38-0
17-17-0
17-17-0
11-11-0
15-12-3
22-22-0
16-15-1
7-7-0
12-10-2
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [601212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [601218124] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นิเทศศาสตร์ [601215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [601219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [601211047] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สาธารณสุขชุมชน [601211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [601212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [601214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาไทย [551212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [601211047] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [601214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [611211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถิติประยุกต์ [601211109] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [601214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P3 พุธ09:30-12:0027.05.08**029C16914425X    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เทคโนโลยีก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
เทคโนโลยีก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-26-2
29-29-0
35-34-1
12-4-8
12-12-0
9-8-1
3-2-1
11-10-1
10-10-0
20-8-12
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [601211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีก่อสร้าง [601218741] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคนิคการสัตวแพทย์ [601211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นวัตกรรมเซรามิกส์ [611210123] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [601219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [551810008] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [601211075] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [561211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษ [551212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 9 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม [601218267] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีสารสนเทศ [591211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เคมี [601211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ฟิสิกส์ [601211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [551214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [551214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์08:40-11:1027.05.08**029C1531458X    
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
สถาปัตยกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
สถาปัตยกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-12-0
33-31-2
27-25-2
23-23-0
28-28-0
13-13-0
7-5-2
10-8-2
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [601211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นิติศาสตร์ [601213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
คหกรรมศาสตร์ [601211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [561211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [601214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [601211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [551214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [601214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถาปัตยกรรม [601811066] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสำคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา
หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123