207361-55ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
English for Hotel Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาภาษา คำศัพท์เฉพาะ และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม โดยเน้นภาษาที่ใช้ในการต้อนรับแขก ให้ข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-15:2027.04.13**029C473611X    
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ [621212095] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.07**
คำอธิบายรายวิชา
ภาษา คำศัพท์เฉพาะ และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม โดยเน้นภาษาที่ใช้ในการต้อนรับแขก ให้ข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123