227110-60หลักภาษาไทย
Thai Grammar
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะภาษาไทย อักษรไทย โครงสร้างทางเสียงและไวยากรณ์ ชนิดของคำ การสร้างคำ วลีและประโยค ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1027.04.13**029C40337X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-32-0
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
  P2 ศุกร์12:50-15:2027.04.09**029C31310X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. กนิษฐา พุทธเสถียร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
9-0-9
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.11.07-08
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะภาษาไทย อักษรไทย โครงสร้างทางเสียงและไวยากรณ์ ชนิดของคำ การสร้างคำ วลีและประโยค ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำราชาศัพท์และคำสุภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123