207113-60การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading Comprehension
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่าน ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบจับความ เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เทคนิคการอ่านเร็ว และการอ่านนอกเวลา  
รายวิชาต่อเนื่อง:207212, 207214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-11:1027.04.15**029C38344X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,38-34-4
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
  P2 ศุกร์15:20-17:509.06.08**009C483810X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
38-37-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
  P3 ศุกร์08:40-11:1036.05.05**050C49409X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-38-1
10-2-8
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [601212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
  P4 พฤหัสบดี08:40-11:109.06.05**009C38362X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,38-36-2
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:40-16:109.12.10**009C301812X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,20-18-2
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [626212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
  K2 เสาร์13:40-16:100203ออนไลน์054C231211X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,13-12-1
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [626212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.06**
คำอธิบายรายวิชา
การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่าน ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบจับความ เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เทคนิคการอ่านเร็ว และการอ่านนอกเวลา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123