301101-60องค์การและการจัดการ
Organization and Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย วิวัฒนาการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ แนวคิดกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ ภาวะผู้นำ และการควบคุม จริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจที่มีต่อสังคมส่วนรวม  รูปแบบและการนำเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ไปใช้เพื่อความอย่างยั่งยืนขององค์การ
รายวิชาต่อเนื่อง:301401, 334401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1031.06.06**042C77743X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
39-38-1
38-36-2
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P2 ศุกร์12:50-15:2031.05.04042C31310X    
การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. สุธิรา เจริญ
สำรองให้:การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การเงินและการธนาคาร [621214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P3 อังคาร15:20-17:5027.05.09**029C71692X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. สุธิรา เจริญ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
36-34-2
35-35-0
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์12:50-15:2013.25 (คี่)013C693138X    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายนพดล เพิ่มสมบูรณ์
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
27-27-0
42-4-38
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [621214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [621214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P5 อังคาร12:50-15:2027.05.09**029C70673X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. สุธิรา เจริญ
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
35-34-1
35-33-2
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P6 อังคาร12:50-15:2031.05.06**042C584810X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
23-22-1
22-22-0
13-4-9
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P7 อังคาร08:40-11:1022.3.3022C12111X    
  อังคาร11:10-12:0022.3.3022C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,12-1-11
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [621214127] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.3
  P8 อังคาร08:40-11:1022.3.3022C12120X    
  อังคาร11:10-12:0022.3.3022C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [621214127] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.3
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์16:10-18:409.12.05-06**009C655213X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดวงพร กิจอาทร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,55-52-3
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [626214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06**
  K2 อาทิตย์10:20-12:509.12.07-08**009C853451X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายอิศริย์ เดชตานนท์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
20-17-3
39-11-28
16-6-10
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06**
การจัดการ [626714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย วิวัฒนาการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ แนวคิดกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ ภาวะผู้นำ และการควบคุม จริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจที่มีต่อสังคมส่วนรวม
รูปแบบและการนำเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ไปใช้เพื่อความอย่างยั่งยืนขององค์การ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123