210110-60สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
Chinese Phonetics
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์การเปลี่ยน แปลงเสียง การออกเสียงให้ถูกต้องได้มาตรฐาน หลักการเขียนอักษรพินอิน การเขียนอักษรพินอินให้ถูกต้อง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.04.15**029C38371X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,38-37-1
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
  P2 ศุกร์12:50-16:109.10.10009C38380X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,38-38-0
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.07
คำอธิบายรายวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์การเปลี่ยน แปลงเสียง การออกเสียงให้ถูกต้องได้มาตรฐาน หลักการเขียนอักษรพินอิน การเขียนอักษรพินอินให้ถูกต้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123