417002-60หลักการระบบคอมพิวเตอร์
Principles of Computer System
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและระบบการทำงาน ระบบเลขฐานและรหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยความจำสำรอง ระบบปฏิบัติการภายใต้สถาปัตยกรรมทั้งแบบผู้ใช้คนเดียวและผู้ใช้หลายคน  การประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการทำงานโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.07**029C1688X    
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-2-8
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [621211075] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.09**
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและระบบการทำงาน ระบบเลขฐานและรหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยความจำสำรอง ระบบปฏิบัติการภายใต้สถาปัตยกรรมทั้งแบบผู้ใช้คนเดียวและผู้ใช้หลายคน
การประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการทำงานโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123