411301-59ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ  ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้คืนและควบคุมภาวะ กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.09**029C28280X    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ [621211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้คืนและควบคุมภาวะ กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123