103223-60การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic Design
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสำคัญ คุณค่าของการตกแต่งภาพทางการศึกษาและโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก ขั้นตอนการออกแบบ การเขียนผังความคิด การเขียนแบบร่างเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด การวาดเส้นกราฟิก  การจัดองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีการใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงาน และการแต่งภาพสำหรับงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา และการประชาสัมพันธ์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.05.07**029C23230X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.06**
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญ คุณค่าของการตกแต่งภาพทางการศึกษาและโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก ขั้นตอนการออกแบบ การเขียนผังความคิด การเขียนแบบร่างเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด การวาดเส้นกราฟิก
การจัดองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีการใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงาน และการแต่งภาพสำหรับงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา และการประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123