103371-60การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์
Production of Creative Digital Multimedia
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย หลักการ ความสำคัญ ประเภท การออกแบบและพัฒนา การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น แนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์  การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน การวางโครงเรื่อง การออกแบบแผ่นเรื่องราว บท การออกแบบฉาก การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบผลย้อนกลับ การทำต้นแบบเพื่อการผลิต การพัฒนาและการทดสอบ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.05.06**029C23230X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.09**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย หลักการ ความสำคัญ ประเภท การออกแบบและพัฒนา การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น แนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์
การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน การวางโครงเรื่อง การออกแบบแผ่นเรื่องราว บท การออกแบบฉาก การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบผลย้อนกลับ การทำต้นแบบเพื่อการผลิต การพัฒนาและการทดสอบ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123