219323-60เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
Information Technology for Development
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ หลักการ ประเภทของเทคโนโลยีและสารสนเทศ หน้าที่และประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องในการนำไปประยุกต์ใช้กับ การพัฒนาสังคม การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม และการจัดการข้อมูลข่าวสาร
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.07**029C39363X    
การพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กนกพร ฉิมพลี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,39-36-3
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ หลักการ ประเภทของเทคโนโลยีและสารสนเทศ หน้าที่และประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องในการนำไปประยุกต์ใช้กับ การพัฒนาสังคม การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม และการจัดการข้อมูลข่าวสาร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123