103203-60การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
Design and Development of Media for Learning
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบและประเภทของสื่อต่างๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุ่มเล็ก สื่อกลุ่มใหญ่ สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสาระการเรียนรู้  การประยุกต์วิธีระบบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.09**029C28280X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [601810008] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบและประเภทของสื่อต่างๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุ่มเล็ก สื่อกลุ่มใหญ่ สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสาระการเรียนรู้
การประยุกต์วิธีระบบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123