104303-60โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Computer Programs for Research
สังกัดคณะครุศาสตร์, กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.05**029C28271X    
อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร
ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอก
สำรองให้:อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,28-27-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123