101405-60การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5
Practicum V
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน
เงื่อนไขรายวิชา: 101304
รายวิชาต่อเนื่อง:101406, 101501, 101502
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-14:3017.35017C28280X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นันทกา ปรีดาศักดิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี15:20-17:0032.03.01**044C35341X    
คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,35-34-1
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ12:50-14:3027.03.05**029C30291X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขวัญใจ ดีจริง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์12:50-14:3011.14**011C21201X    
เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
สำรองให้:เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,21-20-1
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร12:50-14:309.09.05-06**009C16160X    
ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P6 ศุกร์12:50-14:3011.46**011C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์15:20-17:0011.44**011C28280X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. ไทยปัญญา จันปุ่ม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P8 พุธ15:20-17:009.10.09009C30282X    
พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,30-28-2
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์08:40-10:209.13.07-08**009C36342X    
ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. วรกุล เชวงกูล
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,36-34-2
สอบปลายภาค:
  P10 พุธ16:10-17:509.10.12009C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์12:50-14:3036.04.07050C42411X    
สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,42-41-1
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์10:20-12:005.3.7**005C16151X    
ดนตรี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:ดนตรี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,16-15-1
สอบปลายภาค:
  P13 พุธ12:50-14:3026.43**027C24231X    
ศิลปศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค:
  P14 พุธ14:30-16:1017.43017C23230X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
นางสาวสุวรรณา บุเหลา
นายกิติกร ทิพนัด
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ผศ. ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P15 จันทร์12:50-14:3029.6.2**030C28271X    
อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,28-27-1
สอบปลายภาค:
  P16 ศุกร์16:10-17:505.1.4**005C26260X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P17 พุธ12:50-14:309.13.11**009C19181X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. สายยนต์ ชาวอุบล
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,19-18-1
สอบปลายภาค:
  P18 พุธ12:50-14:309.11.12009C24240X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กนกกร เมตตาจิต
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123